Situata intr-o zona linistita si intima,
Casa Gianina este o pensiune definite prin calitatea inalta a serviciilor , confort si ospitalitate.